środa, 18 luty 2015 20:41

Parki kieszonkowe jako sposób kształtowania zieleni

 

Tereny zielone i rekreacyjne są jednym ze sposobów zagospodarowania terenu obecnym w każdym środowisku zamieszkania. Ich istota przejawia się przez szereg pełnionych przez nie funkcji, zarówno w skali miasta czy wsi, jak i konkretnego miejsca. Obecność i jakość terenów zielonych oraz rekreacyjnych stanowi ważny czynnik waloryzacji okolicy pod kątem wyboru miejsca zamieszkania [1]. Jednocześnie, to właśnie w tej kategorii występuje największe rozwarstwienie między oceną przestrzeni mieszkaniowej a jej stanem pożądanym [2]. Stwierdzenie to znajduje swoje odzwierciedlenie w zachodzących w Polsce procesach dezurbanizacyjnych. Z drugiej strony, za równoległy proces uznać należy odkrywanie przez mieszkańców i władze potencjału drzemiącego w istniejących terenach zielonych i rekreacyjnych. Przykładem na to może być powodzenie kina letniego „Polówka” [3] czy też działań prowadzonych w ramach inicjatywy „Zielona Łódź” [4], organizowanych w głównej mierze w łódzkich parkach. Znaczenie terenów zielonych przejawia się także w akcjach protestacyjnych organizowanych przez mieszkańców, których przykłady odnaleźć można na całym świecie. Skrajny przypadek stanowiła sytuacja ze Stambułu z 2013 r, gdzie zgromadzenie mające na celu powstrzymanie zabudowy parku Gezi przekształciło się z czasem w protest przeciwko władzom państwowym.

Problem niedoboru terenów zielonych i rekreacyjnych jest widoczny przede wszystkim w centrach miast. Kształtowanie takich przestrzeni napotyka liczne problemy, związane choćby z niemożliwością wygospodarowania znacznej rezerwy terenu. Jednakże istnieją rozwiązania, które umożliwiają podołanie temu wyzwaniu. Jedną z propozycji są tzw. pocket parks (pol. parki kieszonkowe). Ich idea polega na tworzeniu niedużych obszarów zielonych np. na nieużytkach i miejscach po wyburzonych obiektach, nierzadko bez dużych i kosztownych przekształceń terenu. W założeniu są one w stanie pełnić jednocześnie zróżnicowane funkcje. Pocket parks odpowiadają na potrzebę bliskości terenów zielonych w terenach gęsto zabudowanych, ale jednocześnie służą wszystkim mieszkańcom, np. poprzez udostępnienie przestrzeni publicznej czy poprawę mikroklimatu. Co ważne, zostawiają one również wiele miejsca do interpretacji i reorganizacji przestrzeni, stanowiąc sposób na aktywizację lokalnej społeczności. Pocket parks mogą stanowić punkt charakterystyczny, miejsce spotkań czy atrakcję turystyczną. Wymierną korzyścią jest także podniesienie jakości przestrzeni i standardu mieszkaniowego oraz wartości okolicy – zarówno w aspekcie postrzegania jak i finansowym. W projektach parków kieszonkowych uwzględnia się nie tylko zieleń, ale i urządzenia służące do rekreacji, elementy małej architektury czy też ogródki gastronomiczne.

 

Czytaj więcej http://urbnews.pl/parki-kieszonkowe-sposob-ksztaltowania-zieleni/