sobota, 07 marzec 2015 21:48

Pojęcie zrównoważonego rozwoju

Od kilku lat doktryną najczęściej spotykaną we wszelkiego rodzaju opracowaniach naukowych, ale także planach miejscowych i projektach budowlanych jest zrównoważony rozwój. Bardzo często używany jest bez żadnych podstaw logicznych – ale trzeba go użyć, chociażby ze względów politycznych, często zapominając o prawdziwym, jedynym słusznym znaczeniu zrównoważonego rozwoju. Zacznijmy więc od definicji.

 

Ideę zrównoważonego rozwoju streszcza pierwsze zdanie raportu WCED z 1987 r. – Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Oznacza to, ze należy zerwać z egoizmem i pomyśleć trochę o przyszłości – nie jesteśmy ostatnimi ludźmi żyjącymi na tej ziemi i następne pokolenia mają takie same prawo poznać ziemskie dobra, jak i my. I powinniśmy im to umożliwiać.

Pojęcie zrównoważonego rozwoju pochodzi pierwotnie z dziedziny leśnictwa. Po raz pierwszy zostało ono sformułowane przez Hansa Carla von Carlowitza. Oznaczało ono pierwotnie sposób gospodarowania lasem polegający na tym, że wycina się tylko tyle drzew, ile może w to miejsce urosnąć, tak by las nigdy nie został zlikwidowany, by mógł się zawsze odbudować.

Jest to dość wąska definicja – ale łatwo odnieść ją do innych sytuacji. Pojęcie zrównoważonego rozwoju (przytoczone wyżej) ciężko jest odnieść jednoznacznie do budownictwa i gospodarki przestrzennej, dlatego też polscy naukowcy wprowadzili nowe pojęcie – Trwały i zrównoważony rozwój.  Jest to rozwój oparty na racjonalnym gospodarowaniu zasobami kulturowymi i przyrodniczymi w skali lokalnej i globalnej, które są wyczerpywalne, nieodnawialne lub mają ograniczoną zdolność samoodtwarzania i odbudowywania się. Ta definicja jest zdecydowanie pełniejsza i pasująca do dziedziny GP.

Należy zrozumieć główną istotę zrównoważonego rozwoju – to nie jest rozwój substytucyjny, tj. poprawa jednej części środowiska w zamian za zniszczenie jego innej części. To rozwój wszystkich części gospodarki w sposób nie zagrażający dobrom środowiska.

Dokumentem który odnosi się do zrównoważonego rozwoju miast jest Karta Lipska. Zakłada ona, że miasta europejskie to cenne i niezastąpione dobra gospodarcze, społeczne i kulturowe. W planowaniu ich dalszego rozwoju należy uwzględniać wszystkie wymiary rozwoju zrównoważonego, tj. dobrobyt gospodarczy, równowagę społeczną i zdrowe środowisko życia. Ekorozwój miast to istotna część gospodarki przestrzennej – zasady zrównoważonego rozwoju pomagają tworzyć miasta które są przyjazne dla mieszkańców.

Więcej na stronie http://urbnews.pl/pojecie-zrownowazonego-rozwoju/