poniedziałek, 18 maj 2015 10:28

BKDR ciąg dalszy

Z uwagi na negatywne rozpatrzenie naszej petycji dotyczącej rozszerzenia zasad przyznawania Białostockiej Karty Dużej Rodziny o osoby niezameldowane, ale faktycznie zamieszkałe w Białymstoku Link do odpowiedzi, postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda w Polsce sprawa przyznawania miejskich kart dużej rodziny. Chodzi o miasta gdzie w regulaminach nie wspomina się wprost o meldunku. Tylko Bydgoszcz wymaga meldunku: "W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie wyjaśniam, iż w świetle obowiązujących przepisów ( tj. Ustawa o ewidencji ludności - Dz.u. z 2010 r., Nr 217, poz. 1427 ) osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana wykonywać obowiązek meldunkowy. Obowiązek meldunkowy polega min. na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Powyższe oznacza, iż osoba zamieszkująca pod danym adresem zobligowana jest dokonać tej czynności.

W przypadku ubiegania się o wydanie Bydgoskiej Karty" Rodzina 3+"  przez rodzinę, która nie ma możliwości zameldowania się w danym lokalu w którym faktycznie przebywa na terenie Bydgoszczy, tut. Referat rozpatruje sprawę indywidualnie."

Jednak tu sprawę rodziny nieposiadającej meldunku rozpatruje się indywidualnie. Odpowiedzi z innych miast mówiły wyraźnie, że wystarczy mieszkać pod wspólnym adresem by ubiegać się o tamtejsze Karty Dużej Rodziny. 

Toruń: "Rodzina składająca wniosek może w jakikolwiek sposób potwierdzić fakt mieszkania w Toruniu, nie musi, to być potwierdzone meldunkiem. 

W wielu przypadkach rodzina ma meldunek poza Toruniem, ale faktycznie mieszka w naszym mieście i karty im się należą. Dodatkowo wymagamy legitymacji szkolnych uczących się dzieci- jest to też pewnego rodzaju potwierdzenie miejsca zamieszkania.
Co najważniejsze  rodzina wypełniając wniosek podpisuje oświadczenie o odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń."
 
Łódź: "(...) W związku z tym, aby ubiegać się o ŁKDR zameldowanie na terenie Łodzi nie jest konieczne.
 
Natomiast w celu potwierdzenia danych rodziny podanych we wniosku o wydanie ŁKDR w sytuacji, gdy rodzina nie jest zameldowana w Łodzi wymagane jest przedstawienie do wglądu aktów urodzenia dzieci."
 
Wrocław: "Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wspólne zamieszkiwanie całej rodziny na terenie miasta Wrocławia. Składający wniosek wpisuje adres faktycznego  zamieszkania (nie zameldowania) i poświadcza prawdziwość danych swoim podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
 
Katowice: "W związku z otrzymaną wiadomością e-mail uprzejmie informujemy, że zgodnie z  uchwałą nr XXXVIII/881/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 4881 z późn. zm.) w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej" karty są przyznawane rodzinom mającym miejsce zamieszkania na terenie Katowic, co nie jest równoznaczne z miejscem zameldowania. (...) na którym składa Pan oświadczenie, że wszystkie dane w nim zawarte są zgodne z prawdą."
 
Elbląg: "Elbląska Karta Dużej Rodziny przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Miasta Elbląg. Nie ma znaczenia miejsce zameldowania. Osoba składając wniosek podaje adres zamieszkania rodziny."
 
Już te kilka odpowiedzi pokazuje, że można zamiast potwierdzenia faktu zamieszkania meldunkiem złożyć oświadczenie, o czym pisaliśmy w naszej petycji, a tam, gdzie jednak jest wymagany meldunek, każdą sprawę braku zameldowania rozpatruje się indywidualnie. Skoro wiec w miastach o większej liczbie mieszkańców sprawy meldunkowe nie są najważniejszym kryterium przyznawania Kart, myślimy że i w Białymstoku można jednak zrezygnować z wymogu meldunkowego na rzecz oświadczeń.
 
O to czy mają coś przeciwko rozszerzeniu zasad przyznawania Białostockiej Karty Dużej Rodziny o osoby niezameldowane, ale faktycznie zamieszkałe w Białymstoku, postanowiliśmy zapytać partnerów BKDR. Jak na razie 100% odpowiedzi jest pozytywna.
 
Sprawą BKDR zainteresowaliśmy też radnych. 
 
Uwzględniając to wszystko niedługo będziemy składali następną petycję w tej sprawie.