poniedziałek, 07 sierpień 2017 13:35

Mieszkanie podstawą bytu

Informujemy iż w dniu 07.08.2017 złożyliśmy Petycję do Rady Miasta celem zwrócenia uwagi na wątpliwości w związku Uchwałą Rady Miasta z 5 listopada 2012 roku odnośnie zasad przyznawania mieszkań socjalnych/komunalnych z zasobów mienia.

 

Fragment petycji:

 

 

07.08.2017 Białystok

Stowarzyszenie Miasto Mieszkańców

Białystok nr ew. 13/zw

www.miastomieszkancow.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rada Miasta Białystok

Ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

 

 

Petycja

o podjęcie stanowczych kroków celem realizacji praw mieszkańców Białegostoku wynikających m.in. z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych Społecznych i Kulturalnych, w sprawie zapisów w Uchwale NR XXXIV/376/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok, t.j.

 

 1. 1.Dyskwalifikacji osób wynajmujących stancje z możliwości ubiegania się o mieszkanie z zasobów mienia komunalnego, w tym także uwzględnienia ceny wynajmu stancji niezależnej od metrażu, który mimo przekroczenia wytycznych w przeliczeniu na osoby wspólnie zamieszkujące, uniemożliwia poprawę sytuacji materialnej osoby/rodziny poprzez dostęp do mieszkania z zasobów gminy. – niedopuszczalna przesłanka negatywna

(Rozdział 3 § 11 pkt 2 niniejszej uchwały oraz Rozdział 4 § 13 ust 8 w nawiązaniu do pkt 6 – tabela L.p. I – warunki mieszkaniowe)

 1. 2.Wysokości kaucji przy podpisywaniu umów najmu mieszkań z zasobów mienia komunalnego (Rozdział I § 6 pkt 2)

 2. 3.Zasad kwalifikacji osób ubiegających się o mieszkania o lepszym standardzie dyskryminujące osoby o niższych dochodach (mieszkania komunalne/mieszkalne)- kryterium dochodowe (Rozdział 2 § 8.1 i 2)

 3. 4.Zasad lokowania grup wrażliwych społecznie w lokalach socjalnych o obniżonym standardzie - w tym w lokalizacjach powszechnie znanych jako niebezpieczne nie wykluczając przy tym zagrożenia demoralizacją małoletnich.

 4. 5.Niedopuszczalnego „wymuszonego” przyjęcia lokalu mieszkalnego

 5. 6.Niewyrażania zgody na zamianę zadłużonego mieszkania na mniejsze do czasu spłaty zadłużenia (rozdział 5 § 15, pkt 4, §16 pkt. 2,

 

które pozostawione w formie niezmienionej prowadzą do zagrożeń związanych z ubóstwem i wykluczeniem społecznym grup szczególnie wrażliwych, demoralizacji dyskryminacji i bezdomności.

 

AD.1. Dyskwalifikacja osób wynajmujących stancje z możliwości ubiegania się o mieszkanie z zasobów mienia komunalnego

 

Fragment wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego/socjalnego z zasobów gminy (Białystok):

 

Zwracamy uwagę na fakt, że lokal (mieszkanie) wynajmowane od osoby prywatnej (stancja) nie uprawnia w praktyce do ubiegania się o obniżkę czynszu, zaś ceny najmu są krytycznie wysokie- kwota 1000zł – 1200zł odprowadzana właścicielowi plus czynsz odprowadzany do spółdzielni – stanowi czynsz najemcy. Najczęściej są to mieszkania umeblowane, bez prawa meblowania wg własnych potrzeb i posiadanych, zgromadzonych ruchomości. Najemca nie ma prawa przeprowadzania gruntownych remontów, w tym – wykładania glazur, terakot, wymiany stolarki okiennej, wywożenia dotychczasowego umeblowania (wynajmującego) w inne miejsce, na czas zamieszkiwania. Lokale te nie służą polepszania sytuacji bytowej najemcy, zmuszonego poniekąd do wynajmowania stancji, by nie zostać wraz z całą rodziną osobą bezdomną, służą zaś celom zarobkowym wynajmującego. Takie mieszkania są stricte komercyjne- nie chronią przed bezdomnością, część właścicieli mieszkań prywatnych, przeznaczonych na wynajem, nie wyraża zgody na zameldowanie. Mieszkania z zasobów gminy mają na celu ochronę osoby/rodziny przed wyzyskiem i poprawą sytuacji materialno-bytowej lokalnej społeczności - gwarantują zameldowanie. Przy czym należy zwrócić szczególną uwagę, że ceny najmu stancji nie są uzależnione od metrażu- za mieszkanie 40 m, obecnie płaci się tyle samo co za mieszkanie 85 metrowe- ok. 1700-1900zł wynajmującemu. Dlatego też, uniemożliwienie osobom wynajmującym stancje ubiegania się o mieszkanie z zasobów gminy, stanowi naruszenie art. 5 KC oraz wielu innych dyrektyw wymienionych poniżej i przeczy przeznaczeniu mieszkań z zasobu gminy- tudzież wyklucza osoby o trudnej sytuacji materialno-bytowej. Kuriozalnym przy tym jest dyskwalifikowanie osób, które za najem stancji płacą np. 1300zł - 1800zł miesięcznie, przy czym ze względu na sam fakt wynajmu mieszkania od osoby prywatnej są dyskwalifikowane z możliwości ubiegania się o wynajem mieszkania z zasobów gminy, gdzie ich dochód, w myśl ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Z2013 r., poz.966 z póź. Zm) por. ( Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.), kwalifikuje je zaledwie do wynajmu mieszkania socjalnego.

Przykład: samotna matka trójki dzieci wynajmuje stancję za 1400-1800zł, dochód-

 1. 1.Świadczenie alimentacyjne wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego – 500zł, alimenty od ojca na rzecz dwójki dzieci: 1500zł, zasiłek rodzinny z dodatkiem na trzecie dziecko- 480zł, świadczenie wychowawcze – 1500zł = 3980zł / 4 – 995zł - dochód faktyczny

 2. 2.Dochód wg Uchwały Rady Miasta- 2480zł /4 = 620zł – możliwość ubiegania się jedynie o lokum socjalne o obniżonym standardzie

 3. 3.Przepisy uchwały uniemożliwiają osobie, która ma wg uchwały na tyle niski dochód by ubiegać się o mieszkanie komunalne- ubieganie się o jakiekolwiek lokum z zasobów gminy, przepisy zmuszają wręcz do pogarszania bytu danej rodziny poprzez wynajem stancji przez osoby, które nie mają:

a) TYTUŁU PRAWNEGO W POSTACI AKTU WŁASNOŚCI MIESZKANIA,

b) TYTUŁU PRAWNEGO W POSTACI UMOWY NAJMU ZE SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ ANI ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

Powyższy przykład stanowi o sprzeczności logicznej, którą jasno widać po zapoznaniu się z obowiązującymi obecnie przepisami na terenie miasta Białystok, które to zezwalają na dyskwalifikowanie wielu potrzebujących osób/rodzin już na samym wstępie rekrutacji, pozostawiając bez rozpoznania ich sytuację materialno-bytową. Stanowi to naruszenie artykułu 5 KC, art. 32, art. 37 § 1., art. 71 § 1, art. 75 § 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 11 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych Społecznych i Kulturalnych

 • Na podstawie art. 75 KRP, na władzach publicznych ciąży obowiązek prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, a w szczególności obowiązek przeciwdziałania bezdomności oraz popierania działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego mieszkania.

 • Art. 11 MPPGSiK przewiduje prawo do odpowiedniego poziomu życia każdej osoby i jej rodziny, uwzględniając przy tym MIESZKANIE ORAZ STAŁE POLEPSZANIE WARUNKÓW BYTOWYCH

Tudzież zacytuję Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara (źródło: IV.7217.2.2016/JS):

 
 
 

Tu też należy zwrócić uwagę na fakt, że Komisja Europejska ( dokument: RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 12 grudnia 2001 15223/01 SOC 538 ECOFIN 400 EDUC 161 SAN 167 ) we Wspólnym Raporcie na temat Reintegracji Społecznej zauważa, iż : „Biorąc pod uwagę znaczenie wydatków mieszkaniowych w całkowitym budżecie gospodarstw domowych (przeciętnie 25% w UE), wyższe czynsze mają szczególnie silnie negatywny wpływ na rezydualne dochody gospodarstw domowych o niższych dochodach, często ściągając je poniżej granicy biedy.” – przy czym w Polsce wynajem mieszkania, niejednokrotnie z przymusu, na wolnym rynku pochłania ok. 50% dochodów a w myśl ustawy o dodatkach mieszkaniowych ponad 100% ( !!!!!)

Nie sposób też się nie zgodzić z twierdzeniem zawartym ww. Raporcie, iż „Wraz z coraz mniejszą pulą dostępnych mieszkań o rozsądnych cenach w dolnych obszarach rynku mieszkaniowego, coraz więcej gospodarstw domowych, nieposiadających odpowiedniej siły nabywczej, wypychanych jest na segment rynku mieszkań na wynajem.”

Tu też należy zwrócić uwagę na fakt, iż Uoopl w art. 23 ust 2 oraz w art. 25 wyraźnie wskazuje na lokale socjalne nie zaś na mieszkania komunalne/mieszkalne, na co też zwrócił uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w treści uzasadnienia wyroku z dnia 2 czerwca 2011 roku II SA/Go 239/11, przytaczając treści: NSA z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie I OSK 883/04, LEX nr 164541, wyroku Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 października 2005r w spr. II SA/Wr 110/03, z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie IV SA/Wr 541/07, z dnia 4 rudnia 2008 r w spr. IV SA/Wr 485/08, z dnia 12 sierpnia 2010 r w sprawie IV SA/Wr 338/10. W myśl których zgodził się z Prokuratorem Rejonowym, iż „niedopuszczalne jest wyłączenie z kręgu osób mogących ubiegać się o wynajem lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego osób posiadających tytuł prawny do innego lokalu. Wyłączenie to znajduje zastosowanie jedynie w przypadku najmu lokalu socjalnego” SA w Gorzowie Wielkopolskim wskazał, iż „kryterium decydującym o istnieniu uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy jest istnienie po stronie danej osoby niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.”(Przykład: ofiara przemocy nie może ubiegać się o lokal z zasobów gminy jako że małżonek posiada tytuł prawny do mieszkania komunalnego).

AD. 2. Wysokość kaucji przy podpisywaniu umów najmu mieszkań z zasobów mienia komunalnego

 

Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu – brzmienie zapisu z Ustawy o ochronie praw lokatorów. W Białymstoku zaś kaucja ta, na mocy opisywanej uchwały wynosi 12-o krotność czynszu, co przeczy z zasadami przyznawania lokali z zasobów gminy, które przeznaczone są osobom/rodzinom ubogim. Przy założeniu, że docelowo czynsz w lokalu komunalnym/mieszkalnym wynosi 1000zł miesięcznie, wiele osób uprawnionych do wynajęcia takiego mieszkania, zmuszonych jest do zaciągnięcia kredytu, pożyczki (12 tys. zł plus odsetki – zatem pogarszania swojej sytuacji materialno-bytowej. Wg wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Konstytucji Rzeczypospolitej oraz ONZ, mieszkania z zasobu gminy przeznaczone są na wynajem osobom potrzebującym o niskich dochodach:

 

Zdaje się niezgodnym z prawem jest §6.2 Uchwały z dnia 5 listopada 2012 roku, stanowiący o uzależnieniu wynajmu mieszkania od wpłacenia kaucji zabezpieczającej o określonej jej wysokości (12 krotność czynszu), tymczasem:

 

AD.3. Kryteria dochodowe

 

Kuriozalny jest przy tym zapis stanowiący o obniżkach czynszu:

 

Najniższa emerytura wynosi obecnie 1000zł, adekwatnie i obrazowo, rodzic samotnie wychowujący:

 • 2 dzieci, musi wykazać się dochodem od 1250zł od 1500zł na osobę w rodzinie (!!!) od 1250zł x 3 = 3750 zł do 4500zł

 • 3 dzieci, musi wykazać się dochodem od 1250zł na osobę w rodzinie do 2000zł na osobę w rodzinie, tj. od 1250zł x 4 = 5000zł do 1500 x 4 = 6000zł (!!!!)

I tu należy zadać pytanie, ile osób w Białymstoku zarabia 4 - 6 tys. zł miesięcznie, biorąc pod uwagę, trudną sytuację życiową jaką jest samotne wychowywanie? Wg statystyk, dochód w wysokości 5 tys. zł miesięcznie, uzyskuje zaledwie 6% lokalnej społeczności.

 • Analizując z kolei sytuację osób samotnie gospodarujących, zwłaszcza osób starszych, zadać należy pytanie, ile osób w Białymstoku otrzymuje emeryturę wysokości 1750- 2000zł ?

Czy zatem mieszkania te, są faktycznie w chwili obecnej przekazywane do wynajmu osobom potrzebującym? Z ww. uchwały Rady Miasta wynika, iż lokale mieszkalnie z zasobu gminy mogą nie być przyznawane wg obowiązku nałożonego Uoopl art. 4 i 4 § 2 raz art. 20 tejże ustawy.

Kwota 1250zł na osobę w rodzinie z dziećmi, stanowi wygórowane i niedopuszczalne kryterium minimalne, na stricte uchwalanie którego, zwrócił uwagę Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim:

 
 

Bezdomność jest najbardziej skrajną formą wykluczenia społecznego, zagrożone są nią zwłaszcza osoby/rodziny nie posiadające stałego zameldowania, zmuszone do wynajmowania stancji za ponad 50% dochodu gospodarstwa domowego – w tym z pomocy finansowej MOPS/GOPS/PCPR/MOPR i wypłacanych w innych placówkach pomocy rożnego rodzaju, także z niskich rent, emerytur, zasiłku wychowawczego, alimentów, które to środki powinny przede wszystkim zostać przeznaczone na lekarstwa, żywność, edukację.

Tu też należy zwrócić uwagę na fakt, że w Europejskiej Typologii Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego (ETHOS) ujęto osoby zamieszkujące w lokalach niezabezpieczonych, t.j. – wynajmujących pokoje od rodziny, znajomych. Nie wzięto jednak pod uwagę narastającej tendencji wynajmu stancji za kwoty przewyższające tak naprawdę możliwości danej osoby/rodziny nie mającej szans do uzyskania tytułu prawnego do mieszkania – z zasobów gminy czy najmu w spółdzielni. Przy czym osoby wynajmujące mieszkania bez umowy, umieszczone zostały na 8 miejscu jako bezdomni na 13 możliwych sytuacji zawartych w ETHOS. Przy czym powszechnie wiadomo, że właściciele stancji, często wypowiadają nawet umowy z dnia na dzień, stosując różnego rodzaju presje- wynika to z wpływających do nas informacji. Osoby starsze, młode małżeństwa, ofiary przemocy ze strony swoich partnerów, mężów, trafiały w nocy na ulicę bądź do swoich znajomych. Umowa najmu stancji nie chroni w żadnym wypadku przed bezdomnością.

 

 

AD.4. Zasady lokowania grup wrażliwych społecznie

 

 

Zasady przyznawania lokali socjalnych nie chronią w obecnym wydaniu przed demoralizacją małoletnich, poprzez umieszczanie rodzin z dziećmi w środowiskach o podwyższonym ryzyku demoralizacji społecznej, gdzie częściej występują problemy:

 • alkoholizm

 • narkomania

 • zachowania kryminogenne (kradzieże, napady, wybijanie szyb, pobicia, nagminne stosowanie wulgarnego słownictwa, inne)

 • nocne awantury

Z tego co nam wiadomo w środowiskach tych, umieszcza się także samotne matki z dziećmi, w tym z dziećmi upośledzonymi umysłowo, niepełnosprawnymi oraz osoby starsze i schorowane, którym przede wszystkim zapewnić należy bezpieczeństwo bez narażania na jakiekolwiek ryzyko.

Przykład bloku wybudowanego przy ul. Borsuczej 6a w Białymstoku, przy udziale dotacji z Funduszu Dopłat obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego daje nam nadzieję na zwiększenie zainteresowania Gminy korzystaniem z takiej formy pomocy, celem realizowania założeń rządowych dążących do polepszenia warunków mieszkaniowych obywateli, inwestowaniem w bezpieczeństwo i wygodę osób należących do grupy wrażliwej społecznie.

 

 

 

AD.5 „Wynajem wymuszony”

Tu zacytuję także głos SA w Gorzowie Wielkopolskim odnośnie zasad przyznawania mieszkań w tamtejszej gminie, jednakże zasady te były podobne do wynikających z treści Uchwały Rady Miasta Białegostoku z 5 listopada 2012 roku:

 

AD. 6. Niewyrażanie zgody na zamianę zadłużonego mieszkania na mniejsze do czasu spłaty zadłużenia

Zamiana mieszkania na mniejsze o niższym czynszu, służy poprawie warunków materialnych danej osoby/rodziny. Przy tym, należy zwrócić uwagę na fakt, iż dłużnik choćby zmienił adres zamieszkania i tak w dalszym ciągu pozostaje dłużnikiem, i świadomy jest obowiązku spłaty zobowiązań. Wyrażenie zgody na zamianę lokalu na mniejszy w tym przypadku, służy względom ekonomicznym – zadłużenie nie wzrasta, dłużnik będzie miał lepszą zdolność spłaty długu; oraz służy racjonalnej gospodarce mieszkaniowej, poprzez udostępnienie większego lokalu np. większej wielodzietnej rodzinie, którą będzie stać na opłacanie wyższego czynszu.

 

Niniejszą Petycją, zwracamy się o rozpatrzenie zgłaszanych powyżej wątpliwości co do zapisów Uchwały NR XXXIV/376/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok i dostosowanie Uchwały Rady Miasta do ogólnie przyjętych standardów, obowiązujących w innych miastach Polski, dostosowaniu Uchwały do obowiązującej w naszym kraju Konstytucji a także Ustawy o ochronie praw lokatorów oraz dostosowania do ogólnie przyjętych standardów w Europie i innych przepisów prawa obecnie obowiązujących.