poniedziałek, 11 luty 2019 20:52

Petycja w sprawie zmiany terminu wypłacania pieniędzy z programu 500+ w Białymstoku

 

         Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014r., poz. 1195)oraz w oparciu o główne założenia wynikające z zapisów Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) i programu Rodzina 500 plus, a także mając na względzie potrzeby lokalnej społeczności, zwracam się o podjęcie działań, celem zmiany terminów wypłacania ww. zasiłku.

 

   Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych, dlatego w trosce o dobro dzieci równocześnie wnoszę o przywrócenie harmonogramu wypłat świadczenia „500 plus” obowiązującego w poprzednim okresie rozliczeniowym.

   Świadczenie to było wypłacane w poprzednim okresie zasiłkowym w optymalnym terminie, tj. 13-14 dnia każdego miesiąca. Z odbieranych przeze mnie relacji ze strony mieszkańców Białegostoku wynika, że stosowany w ubiegłym roku harmonogram wypłat w pełni odpowiadał potrzebom rodzin i umożliwiał im systematyczne i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z właściwej opieki nad dziećmi.

  Obecnie wprowadzany harmonogram wypłat świadczenia „500 plus” utrudnia realizację opłat związanych z bytem i polepszeniem warunków życiowych dzieci. Oczywistym jest, iż opłaty za przedszkola i żłobki, a także obiady we wszystkich placówkach oświatowych opłaca się do 10 dnia w każdym miesiącu, podobnie jak opłaty za wynajem stancji, które wynoszą wielokrotnie więcej niż otrzymywane świadczenie (ok 1600-1800zł miesięcznie).

  Rodziny korzystające ze wsparcia 500 plus na pierwsze dziecko, to najczęściej rodziny o obniżonej zdolności kredytowej i ograniczonych możliwościach finansowania szczególnych potrzeb dzieci we własnym zakresie, ze względu na brak możliwości zakupu własnego lokum zmuszone są do korzystania z wynajmu na tzw. wolnym rynku.

  W tym miejscu należy podkreślić, że uchwała o zasadach przyznawania mieszkań od gminy kompletnie bagatelizuje problemy osób wynajmujących mieszkania , Prezydent Miasta oraz podległy mu urząd – MOPR przy ul. Klepackiej w Białymstoku, ustalający te kontrowersyjne terminy, powinni mieć na względzie przede wszystkim te rodziny, by uchronić je przed zagrożeniem bezdomnością.

  Nadmieniam też, że zwraca się do naszego Stowarzyszenia wiele matek schorowanych dzieci, które przez opóźnione wypłaty, nie mają środków na zakup odpowiednich medykamentów. Do tego nie każda rodzina dysponuje własnym samochodem i musi korzystać z przejazdu taksi, by dowieść chore dziecko do dyżurującego w nocy lekarza.

  Kolejną kwestią jest ustalenie harmonogramu spłat rat za zakupiony sprzęt np. AGD, celem polepszenia bytu dzieci- nowych pralek lodówek, wiele osób jest nękanych przez kredytodawców, którzy grożą rozwiązaniem danej umowy. Harmonogramy te zaś, były przeważnie ustalane przecież wg poprzedniego okresu zasiłkowego. Do tego dochodzi też terminowość wywiązywania się z opłat wobec operatorów komórkowych.

  Wszelkie zaległości w opłatach skutkują albo naliczeniem odsetek albo innymi konsekwencjami, o czym MOPR jako instytucja, której statutowym zadaniem jest pomoc mieszkańcom i wsparcie rodzin, a ustalająca terminy wypłat, kompletnie zapomniała. Bezzasadne jest tłumaczenie przez MOPR swojej błędnej decyzji koniecznością weryfikacji wniosków i mniejszymi obciążeniami rodzin w przypadku konieczności zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

  Zadać tu zatem należy pytanie, ile rodzin narażonych jest na bezdomność w przypadku nieterminowych opłat za wynajem stancji, ile osób narażonych jest na otrzymywanie nieprzyjemnych i godzących w dobre imię telefonów z placówek szkolnych, żłobków i przedszkoli z przypomnieniem o wymaganej zapłacie, ponagleniami, ile osób narażonych jest na odcięcie prądu, często wbrew prawu, przez właścicieli stancji albo PGE.

  Zadać tu też należy pytanie, czy środki finansowe na polepszenie warunków bytowych i rozrywkę dzieci, edukację- korepetycje- są przyznawane na dany miesiąc czy na kolejny.

  Z pozyskanej przeze mnie wiedzy wynika, że Urząd Wojewódzki przekazuje środki finansowe do MOPR 5 dnia każdego miesiąca, zatem, sztuczne przetrzymywanie tych środków na koncie jest działaniem na ewidentną niekorzyść rodzin i koliduje z art. 5 KC. Tudzież zdaje się, należałoby zweryfikować bank i instytucję przetrzymującą środki finansowe tych rodzin, pod kątem ewentualnego naliczania dodatkowych odsetek za zgromadzone środki i przetrzymywanie ich do 24- 25 dnia każdego miesiąca, czy dana instytucja nie czerpie z tego korzyści materialnych kosztem potrzebujących rodzin, czy i jakie są to odsetki a jeśli są naliczane, to czy i kto z tego tytułu czerpie korzyści oraz na jakie cele są te ewentualne odsetki przeznaczane.

  W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę, iż weryfikacja wniosków przeprowadzana jest w miesiącu lipcu, sierpniu, ew. wrześniu na kolejny okres zasiłkowy, jeżeli w późniejszym okresie okaże się, że ktoś pobiera dane świadczenie bezpodstawnie to winien je zwrócić. Podkreślam, że opisana przeze mnie hipotetyczna sytuacja nie daje podstaw ani moralnych ani tym bardziej prawnych do stosowania poniekąd odpowiedzialności zbiorowej i karania całej społeczności.

  Świadczenie wychowawcze docelowo jest świadczeniem na realizację potrzeb dzieci i dla dzieci - na korepetycje, rozrywkę, odzież, opłaty mieszkaniowe, wyżywienie, leczenie- ustawodawca nie rekomendował żadnych ograniczeń, bo zaufał, że każda rodzina wie na co ma dane środki przeznaczyć, by polepszyć byt swoim dzieciom i zapewnić godziwe warunki do nauki i rozwoju. Świadczenie to jest przeznaczone do wykorzystania NA dany miesiąc a nie ZA.

  Reakcja MOPR na prośbę o przyspieszenie wypłat, w postaci pouczenia, że dana rodzina powinna umiejętnie dysponować posiadanymi środkami i wypominanie, iż dana rodzina pobiera bardzo dużo zasiłków jest wysoce nie na miejscu i koliduje z założeniami niesienia pomocy, do czego instytucje te są zobligowane na mocy ustaw. Każda rodzina ma inne potrzeby, inne wydatki – np. za stancje, ale niestety te same progi dochodowe, co umyka uwadze MOPR. Zdaje się to ta instytucja w szczególności, jak żadna inna, powinna być świadoma cen wynajmu mieszkań i przymusu tego wynajmu, by uniknąć zagrożenia bezdomnością.

  Jesteśmy świadomi, iż ustawa zezwala na wypłacanie świadczeń do końca miesiąca, jednak naszym zdaniem, przetrzymywanie na kontach środków finansowych przekazanych na początku miesiąca przez Urząd Wojewódzki, sztucznie do końca miesiąca, godzi w dobro rodzin i jak wyżej wspomniałam, koliduje się zdaje z art. 5 KC. Proszę zatem o podjęcie skutecznych kroków celem przywrócenia wypłat świadczeń w oparciu o poprzednio obowiązujący harmonogram, tzn. maksymalnie do 13 dnia każdego miesiąca.

Bogusław Koniuch

Przedstawiciel stowarzyszenia

Miasto Mieszkańców

Do wiadomości:

Rada Miasta

Media