Regulamin Stowarzyszenia Miasto Mieszkańców

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

MIASTO MIESZKAŃCÓW

 

 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę MIASTO MIESZKAŃCÓW W dalszych postanowieniach

regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość BIAŁYSTOK

4. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przedstawiciel Stowarzyszenia wybierany przez

Zebranie Członków.

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego

regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, z późniejszymi zmianami.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

 

7. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:

 • składek członkowskich;
 • dotacji;
 • darowizn;
 • zbiórek publicznych;
 • spadków, zapisów;
 • dochodów z majątku stowarzyszenia;

8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

9. Cele Stowarzyszenia to:

 • promocja postaw pro społecznych;
 • promocja patriotyzmu;
 • promocja ekologii;
 • promocja ekonomii społecznej;
 • pomoc rodzinom;

 

10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • działalność medialną;
 • działalność wydawniczą;
 • konferencje;
 • wykłady;
 • udział w życiu publicznym;
 • wolontariat;
 • działalność charytatywną;
 • pomoc i aktywizację osób wykluczonych ekonomicznie lub zagrożonych wykluczeniem
 • społecznym;
 • pomoc w uzyskaniu porad prawnych;
 • działalność ekologiczną;
 • reprezentowanie osób potrzebujących wsparcia we wszelkich instytucjach, urzędach i sądach;
 • pomoc ofiarom przestępstw; 

11. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

 

12. Przyjęcia nowych członków dokonuje Przedstawiciel w ciągu 5 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

 

13. Członek ma prawo:

 • brać udział w wyborach Przedstawiciela stowarzyszenia;
 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia;
 • brać udział w zebraniach stowarzyszenia;

 

14. Członek obowiązany jest do:

 • brać czynny udział w realizacji celów stowarzyszenia;
 • przestrzegania regulaminu stowarzyszenia;

 

15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje decyzją Przedstawiciela poprzez:

a)wykluczenie na skutek:

 • rażącego naruszenia regulaminu stowarzyszenia;
 • braku zaangażowania w działalność Stowarzyszenia;

b) skreślenia na skutek:

 • rezygnacji złożonej na ręce Przedstawiciela;
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku;
 • śmierci;

 

16. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do decyzji Przedstawiciela do Zebrania Członków w terminie 5 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

 

17. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Zebranie Członków;
 • Przedstawiciel;

 

18. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia :

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej 3 członków, jeśli dalsze postanowienia regulaminu nie stanowią inaczej. W razie równości głosów decyduje głos Przedstawiciela.

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o zebraniu, należy przez to rozumieć również komunikowanie się członków Stowarzyszenia za pomocą wideokonferencji lub innych audio i wizualnych środków porozumiewania się na odległość.

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o podejmowaniu uchwał, należy przez to rozumieć również zbieranie głosów członków organów Stowarzyszenia za pomocą poczty elektronicznej. W tym przypadku głosy zbierane są odpowiednio przez Przedstawiciela.

W sprawach określonych w par. 19 pkt. e) – i) wymagana jest obecność wszystkich Członków oraz udzielenia pełnomocnictwa do dokonania tych czynności Przedstawicielowi

 

 

19. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:

 

 • ustalanie kierunków działania i rozwoju;
 • wybór i odwołanie Przedstawiciela;
 • uchwalanie zmian regulaminu;
 • podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia;
 • podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
 • podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego;
 • podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki;
 • podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy;
 • podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł;

 

20. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

 

21. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 3 co najmniej członków Stowarzyszenia.

22. Kadencja Przedstawiciela trwa 5 lat. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie

Członków, jeśli działa na szkodę stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, większością

głosów, przy obecności co najmniej 3 członków.

 

23. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

 

 • reprezentowanie Stowarzyszenia;
 • powoływanie swoich Pełnomocników;
 • kierowanie działaniami Stowarzyszenia;
 • zarządzanie majątkiem stowarzyszenia;
 • zwoływanie zebrania członków;
 • przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków

 

 

24. Zebranie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

 

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

 

26. Zmiany w regulaminie dokonuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 osób – w tym Przedstawiciela Stowarzyszenia.